منابع درس

 

         مرجع ترویج کشاورزی ( شهبازی )

         توسعه و ترویج روستایی ( شهبازی )

         ترویج در نظریات توسعه ( زمانی پور )

         بهبود ترویج کشاورزی

         بررسی نظریه پردازی در ترویج  ( کرمی )

         ترویج کشاورزی ( حسینی و چیذری )

         مجموعه مقالات همایش ها و کنفرانس های ترویج

         مقالات از سایت های اینترنتی

        راهنمای آموزش ترویج ( عمادی )

        ده مقاله در ترویج کشاورزی

        مقدمه ای بر آموزش و تروج ( سلمان زاده )

        فرایند ترویج کشاورزی و دامپروری ( هاوکینز )

 

سرفصل های درس

        تعاریف و معانی ترویج

        فلسفه و اصول تروج

        نظام های ترویج کشاورزی ( استعماری، متداول و دوطرفه )

        تفاوت ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

        خصوصی سازی در ترویج کشاورزی

        رهیافت های تروج

        نقش ترویج در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها

        ارباب رجوع های تروج

        ارتباطات در ترویج

        ارتباط  ترویج و تحقیق و آموزش

        مشارکت در تروج

        بخشی از روش های ترویجی

        رهبران فنی در ترویج

        نظام ترویج کشاورزی در ایران ( مشکلات و چالش ها )

+ نوشته شده توسط در سه شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۶ و ساعت 15:12 |
set as your home page